Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na podlagi določb Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011 - ZDru-1-UPB2) in Zakona o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 21/18 - ZNOrg) je občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije na 75. zasedanju dne 11. 11. 2022 sprejel naslednji

Statut Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Splošna določila

1. člen

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Društvo) je prostovoljno, samostojno, neprofitno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju matematike, fizike in astronomije ali so kako drugače povezane s temi področji naravoslovnih znanosti.

2. člen

Ime Društva je Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Skrajšano ime Društva je Društvo DMFA Slovenije.

V angleščino prevedeno ime Društva je The Society of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Slovenia.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež Društva je v Ljubljani.

4. člen

Pečat Društva je ovalne oblike in vsebuje napis Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

5. člen

Namen in cilji Društva so naslednji:

 • sodelovati pri raziskovanju in prispevati k razvoju matematičnih, fizikalnih in astronomskih znanosti,
 • skrbeti za promocijo znanstvenih dosežkov in prispevka slovenskih znanstvenikov na področjih matematike, fizike in astronomije,
 • skrbeti za popularizacijo matematike, fizike in astronomije v širši javnosti,
 • sodelovati in vzpodbujati člane pri pedagoškem in strokovnem delu za oblikovanje kvalitetnega pouka matematike, fizike in astronomije v slovenskih šolah,
 • nuditi podporo in omogočati strokovni razvoj na področjih matematike, fizike in astronomije vsem mladim, posebej pa najbolj nadarjenim,
 • spodbujati medsebojno sodelovanje znanstvenikov, raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov, učencev in ljubiteljev matematike, fizike ali astronomije iz različnih slovenskih ustanov,
 • sodelovati pri organizaciji strokovnih knjižnic in skrbeti za razvoj slovenske strokovne terminologije.

6. člen

Društvo dosega svoj namen in cilje z naslednjimi dejavnostmi:

 • organiziranjem predavanj, seminarjev in posvetov o strokovnih in pedagoških problemih pouka matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved za člane Društva,
 • sodelovanjem z znanstvenimi ustanovami za matematiko, fiziko, astronomijo in sorodnih znanosti,
 • izdajanjem strokovne literature s področja matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sodelovanjem s pristojnimi zavodi in ustanovami pri reševanju strokovnih vprašanj pouka matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved,
 • sodelovanjem s sorodnimi slovenskimi in tujimi društvi,
 • organiziranjem razprav o predlogih, ki koristijo razvoju matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved ter uresničevanjem sklepov teh razprav,
 • prizadevanjem za uporabo izsledkov matematičnih, fizikalnih in astronomskih znanosti v drugih vedah in v gospodarstvu,
 • organiziranjem predavanj, tekmovanj, poletnih šol in raziskovalnih dni za mladino,
 • organiziranjem seminarjev, predavanj in izvedbo drugih oblik izobraževanja za strokovno in tudi širšo javnost.

Društvo lahko v skladu s predpisi opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

 • 47.910 (Trgovina na drobno po pošti ali po internetu),
 • 55.100 (Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 58.140 (Izdajanje revij in druge periodike),
 • 58.190 (Drugo založništvo),
 • 62.010 (Računalniško programiranje),
 • 63.110 (Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti),
 • 72.190 (Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije),
 • 85.590 (Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam s sklenitvijo ustrezne obligacijske pogodbe.

Presežke prihodkov nad odhodki iz pridobitnih dejavnosti mora Društvo porabiti za osnovno dejavnost, zaradi katere je bilo ustanovljeno.

Članstvo

7. člen

Član Društva lahko postane vsaka poslovno sposobna polnoletna oseba, ki se ukvarja ali je kako drugače pri svojem delu povezana z matematiko, fiziko ali astronomijo in podpiše pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član Društva, se zaveže, da bo delovala v skladu s statutom Društva in plačevala članarino.

Društvo ima redne in častne člane.

Članstvo v Društvo je prostovoljno.

8. člen

Častni član Društva lahko postane oseba, katere strokovno ali pedagoško delo pomeni pomemben prispevek k razvoju matematičnih, fizikalnih ali astronomskih ved v Sloveniji ali k razvoju Društva.

Častne člane imenuje občni zbor Društva na predlog upravnega odbora.

Častni člani imajo vse pravice, ki pripadajo ostalim članom, ni pa jim treba plačevati članarine.

9. člen

Višino članarine določi občni zbor Društva na predlog upravnega odbora.

Za posamezne skupine članov (študente, brezposelne, upokojene, družinske člane, skupine zaposlenih na isti ustanovi in podobno) lahko občni zbor določi različne popuste pri članarini.

10. člen

Pravice članov Društva so:

 • da sodelujejo pri dejavnostih Društva,
 • da predlagajo kandidate za organe Društva, društvena priznanja in častne člane,
 • da volijo in so voljeni v organe Društva,
 • da dajejo predloge ter sugestije organom Društva pri izvrševanju programa dela,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Društva pri svojem delu,
 • da predlagajo nagrade in priznanja članom Društva,
 • da sprejmejo nagrade ter priznanja za delo v Društvu in za dosežene uspehe,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem Društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da prejemajo glasilo Društva.

11. člen

Dolžnosti članov Društva so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe in odločitve organov Društva,
 • da sooblikujejo in uresničujejo cilje in naloge Društva,
 • da ob izvolitvi delujejo v organih Društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Društva,
 • da dajejo Društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane Društva,
 • da varujejo ugled Društva,
 • da redno plačujejo članarino.

Člani Društva in organov Društva so osebno odgovorni za vestno opravljanje svojih nalog.

12. člen

Članstvo v Društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član izstopi iz Društva, če poda pisno izjavo o izstopu.

Član je črtan iz Društva, če kljub opominom ni plačeval članarine zadnji dve leti.

Član je lahko s sklepom častnega razsodišča izključen iz Društva, če zavestno grobo krši ta statut ali če zavestno ravna proti interesom Društva.

Organi Društva in notranja organizacija

13. člen

Organi Društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče
 • stalne komisije
 • stalni strokovni odbori

Občni zbor

14. člen

Občni zbor je najvišji organ Društva. Sestavljajo ga vsi člani Društva.

15. člen

Občni zbor je redni ali izredni.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Predsednik Društva mora na zahtevo vseh članov upravnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov Društva v roku 30 dni od prejema zahteve sklicati izredni občni zbor.

Če predsednik Društva izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

Občni zbor se lahko izvaja ob fizični prisotnosti članov ali na daljavo. O obliki izvedbe odloča upravni odbor. Za sklic in izvedbo občnega zbora na daljavo se smiselno uporabljajo določila 17. člena.

16. člen

O sklicu rednega občnega zbora morajo biti člani Društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Obvestilo mora vsebovati dan, uro ter kraj zbora oziroma način izvedbe in predlagani dnevni red. V primeru volilnega občnega zbora mora obvestilo vsebovati tudi poziv k predlaganju kandidatov za organe Društva.

17. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 20 članov, ki niso člani upravnega odbora. V primeru nesklepčnosti je treba občni zbor sklicati ponovno.

18. člen

Občni zbor začne predsednik Društva in ga vodi, dokler zbor ne izvoli predsednika in dva člana delovnega predsedstva. Poleg tega izvoli občni zbor izmed prisotnih članov Društva še verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.

V primeru, opisanem v 4. odstavku 15. člena, izredni občni zbor Društva začne pooblaščeni predstavnik predlagatelja, ki ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja.

19. člen

Občni zbor odloča z večino navzočih članov.

Glasovanje in volitve so praviloma javne, člani pa se lahko na samem zasedanju izjemoma odločijo tudi za tajni način glasovanja.

Pri glasovanju za spremembo statuta ali za prenehanje delovanja Društva občni zbor odloča z dvotretjinsko večino navzočih članov.

20. člen

Občni zbor:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema in potrjuje finančni načrt,
 • sprejema letno poročilo za preteklo poslovno leto,
 • razpravlja in sklepa o delu in poročilih predsednika in organov Društva,
 • izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika Društva in tajnike stalnih komisij, ki so naštete v 34. členu tega statuta za mandatno obdobje dveh let ter jih tudi razrešuje,
 • izvoli predsednike stalnih strokovnih odborov, ki so našteti v 35. členu tega statuta za mandatno obdobje dveh let ter jih tudi razrešuje,
 • izvoli člane nadzornega odbora in častnega razsodišča Društva za mandatno obdobje dveh let ter jih tudi razrešuje,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter potrjuje druge splošne akte Društva,
 • upravlja z nepremičnim premoženjem Društva,
 • sklepa o vključitvi Društva v sorodna združenja doma in v tujini,
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora, častnega razsodišča ali nadzornega odbora,
 • podeljuje društvena priznanja,
 • imenuje častne člane,
 • odloča o zadevah, ki jih ni prenesel v pristojnost drugih organov,
 • odloča o prenehanju Društva.

Upravni odbor

21. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

22. člen

Člani upravnega odbora so: predsednik, podpredsednik in tajnik Društva, tajniki stalnih komisij, ki so naštete v 34. členu tega statuta, po en predstavnik stalnih strokovnih odborov (35. člen), predstavnik študentske sekcije (38. člen), predstavnik odbora za ženske (49. člen). Upravni odbor vodi predsednik Društva.

23. člen

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje zadeve:

 • skrbi za uresničevanje programa Društva,
 • predstavlja Društvo pred javnostjo in vodi društveno politiko v skladu s statutom in smernicami občnega zbora,
 • pripravlja poročila o delu in predloge za občni zbor,
 • pripravlja predloge sprememb statuta Društva,
 • sprejema pravilnike o tekmovanjih,
 • sprejema druge splošne akte Društva in jih daje občnemu zboru v potrditev,
 • pripravi in predlaga finančni načrt Občnemu zboru,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 • usklajuje delo komisij,
 • pripravi poročilo o materialno-finančnem poslovanju Društva in skrbi za zakonito materialno-finančno poslovanje Društva,
 • usklajuje in vodi sodelovanje z drugimi društvi,
 • predlaga občnemu zboru višino članarine,
 • podaja predloge za dodelitev naziva častnega člana in drugih priznanj,
 • upravlja s premičnim premoženjem Društva,
 • za izvajanje posameznih nalog lahko imenuje stalne ali občasne komisije ter delovna telesa,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

24. člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik praviloma enkrat mesečno. V njegovi odsotnosti skliče sejo podpredsednik Društva.

Upravni odbor sprejema sklepe, če je na seji navzoča več kot polovica članov.

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov.

Seja se lahko izvaja ob fizični prisotnosti članov ali na daljavo. Za sklic in izvedbe seje upravnega odbora na daljavo se smiselno uporabljajo predhodne alineje tega člena.

25. člen

Predsednik Društva:

 • je zakoniti zastopnik Društva,
 • vodi Društvo,
 • skrbi, da poslovanje Društva poteka v skladu z zakonom o društvih in drugimi predpisi, z njegovim statutom in drugimi splošnimi akti,
 • zastopa in predstavlja Društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini,
 • sklicuje seje upravnega odbora in občni zbor Društva,
 • predlaga dnevni red občnega zbora in sej upravnega odbora,
 • podpisuje listine, ki jih sprejme občni zbor,
 • podpisuje v imenu Društva pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopa Društvo,
 • podpisuje vse akte Društva,

Predsednik Društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik je odgovoren za delovanje Društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

V odsotnosti ali zadržanosti predsednika opravlja njegove naloge in izvršuje pooblastila ali podpredsednik ali član upravnega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik.

26. člen

Podpredsednik Društva:

 • v odsotnosti ali zadržanosti predsednika opravlja njegove naloge in izvršuje njegova pooblastila,
 • po pisnem pooblastilu predsednika ali sklepu upravnega odbora podpredsednik začasno vodi društvo do preklica pooblastila ali sklepa,
 • skrbi za koordinacijo dela organov Društva.

Podpredsednik je za svoje delo odgovoren predsedniku Društva, upravnemu odboru in občnemu zboru.

27. člen

Tajnik Društva:

 • vodi administrativno in strokovno delo Društva,
 • je odgovoren za pravočasno pripravo gradiv državnim institucijam ter skrbi za pravočasno pripravo gradiv za zasedanje organov Društva,
 • skrbi za uresničevanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri upravni odbor.

Tajnik je za svoje delo odgovoren predsedniku Društva, upravnemu odboru in občnemu zboru.

Nadzorni odbor

28. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.

29. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in opravlja nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem Društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora na zasedanju predložiti pisno poročilo.

30. člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Lahko se udeležujejo sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

Častno razsodišče

31. člen

Častno razsodišče ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.

Članstvo v častnem razsodišču je nezdružljivo s članstvom v drugih organih Društva, ki jih voli ali imenuje občni zbor.

32. člen

Častno razsodišče na zahtevo prizadetih ali na zahtevo upravnega odbora obravnava:

 • spore med člani,
 • kršitve določb statuta,
 • nevestno ali lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev v Društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov Društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Društva,

Častno razsodišče odloča na nejavnih sejah. Sklepe sprejema soglasno. Častno razsodišče mora svoje odločitve sporočiti pisno v petnajstih dneh od dne, ko je bila zahteva vložena.

33. člen

Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev iz Društva.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ. Sklep občnega zbora je dokončen.

Stalne komisije

34. člen

Pri Društvu delujejo stalne komisije:

 • Komisija za popularizacijo matematike v osnovni šoli
 • Komisija za popularizacijo matematike v srednji šoli
 • Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli
 • Komisija za popularizacijo fizike v srednji šoli
 • Komisija za popularizacijo astronomije
 • Komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru
 • Komisija za pedagoško in založniško dejavnost
 • Komisija za informacijsko tehnologijo
 • Komisija za upravne in administrativne zadeve

Za opravljanje določenih nalog lahko upravni odbor ustanovi posebno komisijo z omejenim mandatom.

Delo komisije vodi njen tajnik.

Stalni strokovni odbori

35. člen

V okviru Društva delujejo:

 • Slovenski odbor za matematiko,
 • Slovenski odbor za fiziko,
 • Slovenski odbor za astronomijo.

Osnovne dejavnosti strokovnih odborov so predvsem:

 • problematika visokošolskega pouka,
 • skrb za raziskovalno dejavnost,
 • skrb za mednarodno dejavnost,
 • zagotavljanje finančnih sredstev za svoje delovanje.

36. člen

Strokovni odbori imenujejo po enega predstavnika v upravni odbor Društva.

37. člen

Strokovni odbori opravljajo svoje delo v skladu s statutom Društva. Občni zbor ali upravni odbor Društva lahko na strokovne odbore z njihovim soglasjem preneseta izvedbo nekaterih drugih posameznih nalog (npr. organizacijo izobraževalnih seminarjev, obeležbo pomembnih dogodkov...).

Študentska sekcija

38. člen

V okviru Društva deluje tudi Študentska sekcija. Njeni člani so vsi člani Društva s statusom študenta. Sodelujejo lahko pri vseh dejavnostih društva.

Predstavnik študentske sekcije je član upravnega odbora.

Študentska sekcija lahko delegira novega predstavnika v upravni odbor Društva tudi v času med zaporednimi volitvami.

Odbor za ženske

39. člen

V okviru Društva deluje tudi Odbor za ženske.

Predstavnik Odbora za ženske je član upravnega odbora

40. člen

Dejavnosti Odbora za ženske so:

 • promocija študija matematike, fizike in astronomije med dekleti,
 • promocija dosežkov matematičark, fizičark in astronomk,
 • ohranjanje zgodovinskega spomina na dosežke slovenskih znanstvenic in pedagoginj,
 • zavzemanje za enake možnosti in enako obravnavo pri študiju, poklicni poti, pri nagrajevanju in pridobivanju raziskovalnih sredstev ne glede na spol,
 • zavzemanje za sistemske rešitve, ki bodo omogočale družinam prijazne poklicne in znanstvene kariere,
 • zavzemanje za transparentnost zaposlovanja na pedagoškem, akademskem ter raziskovalnem področju in pridobivanja javnih raziskovalnih sredstev,
 • sodelovanje s podobnimi odbori za ženske na nacionalni ravni in v mednarodnih stanovskih organizacijah.

Materialno finančno poslovanje Društva

41. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje s:

 • članarinami,
 • dohodki, pridobljeni iz javnih sredstev,
 • darili in volili,
 • donacijami fizičnih in pravnih oseb,
 • sponzorskimi sredstvi,
 • dohodki od organizacije tekmovanj,
 • dohodki iz naslova materialnih pravic Društva,
 • dohodki od organizacije seminarjev in predavanj,
 • dohodki iz pridobitnih dejavnosti,
 • drugimi dohodki.

Če društvo pri opravljanju pridobitnih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izključno za izvajanje nepridobitnih dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

Sredstva, zbrana s članarino, Društvo namenja za plačilo nujnih storitev in materialnih stroškov za delovanje društva, izdajanje društvenega glasila in vzdrževanje društvenih nepremičnin, morebitni presežek pa porabi za uresničevanje ciljev in nepridobitnih dejavnosti.

Sredstva, zbrana z donacijami, Društvo namenja za uresničevanje svojih ciljev in izvedbo nepridobitnih dejavnosti v skladu z izraženim namenom donacije.

Kakršnakoli delitev in/ali prenos premoženja društva med njegove člane je prepovedana in nična.

42. člen

Premoženje Društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Društva. Premičnine morajo biti vpisane v inventarni knjigi, lastništvo na nepremičninah pa vknjiženo v zemljiški knjigi. Premoženje društva sestavljajo tudi različne oblike intelektualne lastnine.

S premoženjem Društva upravlja upravni odbor.

Upravni odbor lahko na podlagi pisne prošnje članov odobri popust za uporabo nepremičnin in drugega društvenega premoženja za izvajanje dejavnosti, ki so v skladu z namenom in cilji delovanja društva.

O nakupu ali prodaji nepremičnin Društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora z dvotretjinsko večino navzočih članov.

43. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri izbrani banki.

Materialno-finančno poslovanje Društva vodi strokovna služba ali zunanji izvajalec.

Notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Društva opravlja nadzorni odbor.

Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu s Pravilnikom DMFA Slovenije o računovodstvu, v katerem Društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju Društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Pravilnik DMFA Slovenije o računovodstvu in njegove spremembe sprejema upravni odbor Društva.

44. člen

Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi Društva, kot tudi podpisnik finančnih in materialnih listin je predsednik Društva.

45. člen

Finančno in materialno poslovanje je javno za člane Društva.

O finančnem in materialnem poslovanju vodi Društvo ustrezne evidence, ki so dostopne nadzornemu svetu, predsedniku in članom upravnega odbora.

Vsak član Društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo Društva.

Prehodne in končne določbe

46. člen

Društvo ima naslednje splošne akte:

 • Pravilnik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije o rednem letnem popisu,
 • Pravilnik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov,
 • Pravilnik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije o podeljevanju društvenih priznanj,
 • Pravilnik o izbiri in imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov v Državni svet Republike Slovenije,
 • Pravilnik o izdajanju društvenega glasila.

Naštete pravilnike in njihove spremembe sprejema upravni odbor Društva.

47. člen

Delo Društva in njegovih organov je javno.

Društvo obvešča svoje člane:

 • z omogočanjem članom, da vpogledajo v zapisnike organov Društva,
 • preko društvenega glasila,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • preko internetne in intranetne strani,
 • preko elektronske pošte,
 • pisno po pošti.

Širšo javnost obvešča Društvo o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij o delu Društva je odgovoren predsednik društva ali s strani predsednika pooblaščeni predstavniki Društva.

48. člen

Društvo preneha:

 • s sklepom občnega zbora,
 • po samem zakonu,
 • če pade število članov pod 20.

Sklep o prenehanju Društva sprejme občni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi podatke o društvu, zavodu, ustanovi ali drugi nepridobitni pravni osebi s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Društva.

Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu.

Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

O sklepu občnega zbora o prenehanju Društva mora zakoniti zastopnik Društva v 30 dneh obvestiti Upravno enoto Ljubljana. Sklepu mora predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi, iz katerega je razviden obseg in način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev ter njihovo vrnitev proračunu in sklep o prenosu premoženja Društva.

Zakoniti zastopnik Društva mora podati tudi zahtevo za izbris Društva iz registra društev.

Po samem zakonu Društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

49. člen

V izogib nejasnostim je besedilo statuta zapisano le v moški spolni obliki, vendar ima ta oblika zapisa enakovredno veljavo, kot da bi bila zapisana·v ženski spolni obliki.

50. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor z dvotretjinsko večino navzočih članov. S tem preneha veljati statut, sprejet na 74. zasedanju na daljavo, dne 19. 11. 2021.

Vsi ostali splošni akti Društva se morajo uskladiti s tem statutom najkasneje leto dni po njegovem sprejemu.


Ljubljana, 11. 11. 2022 Predsednica Društva
Številka: P - 12/2022 prof. dr. Nežka Mramor Kosta