Alojzij Vadnal: OSNOVE DIFERENČNEGA RAČUNA


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Osnove diferenčnega računa
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 30)
Leto izida:  1988 (2. natis)
Obseg: 200 strani
Izvedba: 12 × 17 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

VsebinaO knjigi

Knjiga Osnove diferenčnega računa predstavlja prvo delo, ki vsebuje osnovne pojme diskretne analize. Avtor, ki je prispeval v zbirko že več knjig, je tudi to pot izbral za snov elementaren uvod v poglavje matematike, ki se široko uporablja. Diferenčne enačbe so pomembne za uporabo tako v tehniki kot v ekonomiji.

V prvem poglavju avtor predstavi pojem diskretne funkcije in obravnava njihove osnovne lastnosti, njihove diference in antidiference. Posebej obravnava funkcijo gama in faktorsko potenco.

Drugo – osrednje – poglavje obravnava linearne diferenčne enačbe prvega in drugega reda. Pri drugem redu se avtor omeji na konstantne koeficiente. Poleg standardne metode reševanja z nastavki je na koncu razložena operatorska metoda reševanja.

Tretje poglavje obsega uporabo diferenčnih enačb v ekonomiji s primeri, ki so: modeli pajčevine, Samuelsonova enačba narodnega dohodka, investicijski model in zlati rez. Zbrane modele ekonomskih procesov je mogoče zapisati v obliki preproste diferenčne enačbe in to rešiti analitično.

Prvi dve poglavji predstavljata neke vrste paralelko zvezni analizi oziroma infinitezimalnemu računu. Za tiste, ki že poznajo infinitezimalni račun, bo ta paralelnost takoj očitna. Za dijake nižjih razredov srednjih šol pa bo diskretna analiza, ki je zelo elementarna, služila v tej obliki za odskočno desko v višjo matematiko.

Omeniti velja, da je celotno delo usmerjeno predvsem v analitično reševanje raznih problemov diskretne analize. Na koncu knjige so dodane tabele, ki pridejo prav pri reševanju nalog. Preprosto in jasno napisano razlago ves čas spremljajo poučni primeri. V veliko pomoč bralcu so mnoge naloge z rezultati.

Delo je namenjeno vsakomur, ki bi si rad s tem pridobil nekaj osnov diskretne analize, poleg tega pa bo v tretjem poglavju spoznal nekaj zanimivih modelov, ki nazorno opisujejo dogajanja v ekonomskem procesu. Za razumevanje snovi zadošča bralcu znanje v obsegu gimnazijske elementarne matematike.

[Iz predstavitev knjige v reviji Presek 7
in v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 26]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.