Rajko Jamnik: TEORIJA IGER


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Teorija iger
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 13)
Leto izida:  1985 (3.  natis)
Obseg: 256 strani
Izvedba: 12 × 17 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Teorija iger je razmeroma mlada matematična disciplina. Zanimanje zanjo je posebej zraslo, ko se je pokazalo, da je zelo uporabna v ekonomskih in vojnih vedah.

Delo Teorija iger ima namen seznaniti bralca s temeljnimi dosežki te discipline. Razdeljeno je na 4 poglavja. V prvem poglavju obravnava avtor osnovne pojme teorije matričnih iger, to se pravi iger, v katerih igrata 2 igralca z antagonističnimi interesi in imata vsak po eno potezo, v njej pa končno mnogo izbir in nobene informacije o položaju v igri. Poglavitni del poglavja je namenjen izreku o minimaksu in njegovem dokazu.

V drugem poglavju pisec opisuje reševanje matričnih iger. Poleg splošne metode pokaže, kako se preprosteje rešujejo nekateri posebni tipi iger (simetrične igre in igre z dominacijo). Razloži tudi, kako je mogoče grafično rešiti igro, v kateri ima eden od igralcev samo 2 izbiri, pa kako se da reševanje matrične igre prevesti na linearno programiranje. Na kratko omeni še približno reševanje, ki je najbolj primerno, če hočemo dobiti rešitev z računskim strojem.

Tretje poglavje je namenjeno opisu nekaterih nematričnih iger med dvema igralcema. Avtor pokaže, kako se da pozicijska igra (antagonistična igra, v kateri ima vsaj eden od igralcev več kot eno potezo) prevesti v matrično igro, pa naj gre za igro z informacijo ali brez nje ali za tako, v kateri so tudi slučajne poteze. Na kratko oriše še vprašanja v zvezi z neantagonističnimi igrami.

V četrtem poglavju je beseda o antagonističnih igrah med več igralci. Pisec obravnava le situacije, v katerih so dovoljene poljubne koalicije med igralci. Zanje razloži pojem karakteristične funkcije in strateške ekvivalence ter očrta von Neumannovo definicijo rešitve.

Delo obravnava samo končne igre in tudi pri teh je material odbran tako, da bo mogel brati knjigo vsak, ki so mu znani osnovni pojmi iz analitične geometrije. Na koncu knjige je zbirka nalog, ob katerih bralec lahko utrdi prebrano gradivo.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 12]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.